HCL nr. 241 din 10.12.2020

  0
  581

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 241 din 10.12.2020

  privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Examinând referatul de aprobare nr. 23936 din 07.12.2020 inițiat de domnul domnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate comun nr. 24022 din 08.12.2020 întocmit de către Direcția Economică și de Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și I.T.;

  Văzând avizul pentru legalitate nr. 24333 din 09.12.2020 dat de către Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 89 din 10.12.2020 al Comisiei de buget finanţe, avizul favorabil nr. 24 din 10.12.2020 al Comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învățământ și tineret, precum și avizul favorabil nr. 241 din 10.12.2020 al comisiei juridice;

  Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;

  În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. „a” și lit. „b”, ale alin. (4), lit. „a”, ale alin. (7), lit. ,,b” și lit. „e”, ale art. 139, art. 140 precum şi ale art. 196, alin.1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei maxime de 10.000 lei pentru festivitatea de premiere a cuplurilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie în cursul anului 2020 – Nunta de Aur.

  Art. 2 Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei maxime de 30.000 lei în vederea organizării și desfășurării în bune condiții a manifestării Caleașca lui Moș Crăciun, în luna decembrie 2020.

  Art. 3 Direcţia Economică va proceda la modificarea bugetului cu sumele aprobate.

  Art. 4 Direcţia Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  Art. 5 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  Teodora BACIU

  Contrasemnează,
  Secretarul general al Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU