HCL nr. 242 din 10.12.2020

  0
  280

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 242 din 10.12.2020

  privind rectificarea bugetului local consolidat, a listei de investiţii finanțate din bugetul de dezvoltare al bugetului local și a listei de investiții la Direcția Municipal Locato Roman pe anul 2020

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Examinând referatul de aprobare nr. 24011 din 08.12.2020 iniţiat de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum și raportul de specialitate nr. 24072 din 09.12.2020 întocmit de către Direcţia Economică;

  Văzând avizul de legalitate nr. 24333 din 09.12.2020 al Secretarului general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 90 din 10.12.2020 al Comisiei pentru buget finanţe, precum și avizul favorabil nr. 242 din 10.12.2020 al Comisiei juridice.

  În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „b” și alin. 4, lit. „a”, al art. 139, al art. 140, alin. 1, precum şi al art. 196, alin. l, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetul local pe anul 2020, conform anexei nr. 1 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

  Art. 2 Se aprobă rectificarea bugetului instituțiilor și activităților integral sau parțial din venituri proprii și subvenții, conform anexei nr. 2 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

  Art. 3 Se aprobă rectificarea listei de investiții finanțate din bugetul de dezvolatare al bugetului local, conform anexei nr. 3 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

  Art. 4 Se aprobă rectificarea Listei de investiţii la Direcția Municipal Locato Roman, conform anexei nr. 4 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

  Art. 5 Direcția Economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  Art. 6 Prezenta hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  Teodora BACIU

  Contrasemnează,
  Secretarul general al Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU