HCL nr. 240 din 10.12.2020

0
HCL nr. 240 din 10.12.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 240 din 10.12.2020

privind revocarea H.C.L. nr. 129 din 26.06.2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 24043 din 08.12.2020 înaintat de dnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum și raportul de specialitate nr. 24044 din 08.12.2020 întocmit de Direcția Juridică și Administrație Publică;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 24333 din 09.12.2020 dat de către Secretarul General al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 47 din 10.12.2020 al Comisiei pentru administrație publică locală, sport și turism, precum și avizul favorabil nr. 240 din 10.12.2020 al Comisiei juridice;

Luând în considerare prevederile art.1, alin.(6) din Lega nr. 554/2004,legea contenciosului administrativ;

În temeiul art. 129, alin. (14), art. 139, art. 140, alin. 1 și al 196, alin. (1), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se revocă Hotărârea Consiliului Local al municipiului Roman nr. 129 din 26.06.2020, privind punerea în aplicare a sancțiunilor corespunzătoare, ca urmare a rămânerii definitive a Raportului de evaluare a Agenției Naționale de Integritate nr. 29376/G/II/12.07.2016, cu privire la încălcarea regimului juridic al incompatibilităților de către dlui Lucian-Ovidiu Micu – în calitate de consilier local/viceprimar al Municipiului Roman. În aceste condiții, prin actul administrativ menționat, s-a constatat, printre altele, faptul că a intervenit prescripția răspunderii civile, administrative și disciplinare pentru starea de incompatibilitate reținută prin Raportul de evaluare nr. 29376/G/II/12.07.2016 al Agenției Naționale de Integritate, stare de incompatibilitate în care s-a găsit domnul Lucian-Ovidiu Micu în mandatul de viceprimar 2012-2016.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Secretarul General al Municipiului Roman.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin grija Secretarului general al municipiului Roman, Instituției Prefectului – Județul Neamț precum și altor autorități sau persoane interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Teodora BACIU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU