HCL nr. 240 din 05.11.2018

0
HCL nr. 240 din 05.11.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 240 din 05.11.2018

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 87483 din 20.09.2018 inițiată de către dl. Lucian-Ovidiu MICU – Primarul municipiului Roman, precum și raportul de specialitate nr. 87482 din 20.09.2018 întocmit de către Direcţia Impozite şi Taxe Locale;

Văzând avizul favorabil nr. 129 din 05.11.2018 al comisiei pentru buget– finanţe, avizul favorabil nr. 241 din 05.11.2018 al comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 20384 din 05.11.2018 al Secretarului Municipiului Roman;

În temeiul art. 45, alin. 2, lit. c şi al art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001R administraţiei publice locale;

Luând în considerare prevederile art. 9, pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasburg la 15 octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997;

Având în vedere prevederile:
– art. 36, alin. 2, lit. b şi alin. 4, lit. c din Legea nr. 215/2001R administraţiei publice locale ;
– art. 5, alin. 2, din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
– art. 457, alin. 1, ale art. 458, alin. 1, ale art. 460, alin. 1 și 2, ale art. 465, ale art. 470, ale art. 474, ale art. 475, ale art. 477, ale art. 478, ale art. 481, alin. 2, ale art. 484, ale art. 486, ale art. 489, ale art.493, ale art. 494, precum și cele ale art. 495, din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare;

Analizând Planul Urbanistic General aprobat prin H.C.L. nr. 125 din 18.10.2010;

Ţinând seama de necesităţile de creştere a veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul 2019 în scopul asigurării finanţării cheltuielilor publice locale, pe de o parte, precum şi de condiţiile locale specifice zonei, pe de altă parte;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă stabilirea unei cote adiționale de 20% în vederea majorării unor impozite și taxe locale pentru anul 2019.

Art. 2 Se stabilesc impozitele şi taxele locale pentru anul 2019, după cum urmează:
a) nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând impozitele şi taxele locale pentru anii 2018 şi 2019, constituind anexa nr. 1;
b) cota prevăzută la art. 457, alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, se stabileşte la 0,12%;
c) cota prevăzută la art. 458, alin. (1) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, se stabileşte la 1,2%
d) cota prevăzută la art. 460, alin. (1) din Legea nr 227/2015 privind Codul Fiscal, se stabileşte la 0.12%;
e) cota prevăzută la art. 460, alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, se stabileşte la 1.56%;
f) cota prevazuta la art 489 alin (4) si (5) din Legea 227/2015 Codul Fiscal , se stabileste intre 300 si 500%

Art. 3 Bonificaţia prevăzută la art. 462, alin. (2), art. 467, alin.( 2) şi art. 472, alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, se stabileste după cum urmează:
a) în cazul impozitului pe clădiri, la 5 %;
b) în cazul impozitului pe teren, la 5%;
c) în cazul impozitului pe mijlocul de transport 5%.

Art. 4(1) Majorarea anuală prevăzută la art. 489 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, se stabileşte după cum urmează :

 1. în cazul impozitului şi taxei pe clădiri: Persoane Fizice 0 %, Persoane Juridice cladiri nerezidentiale – 20%;
 2. în cazul impozitului şi taxei pe teren: 0% teren intravilan CC , 20% la teren intravilan alta categorie de folosinta si teren extravilan;
 3. în cazul impozitului asupra mijloacelor de transport, 20 %;
 4. în cazul taxelor pentru eliberarea :
  • d.1. certificatului de urbanism, la 0 %;
  • d.2. autorizaţiei de construire, la 0 %;
  • d.3. autorizaţiei de foraje şi excavări, la 0 %;
  • d.4. avizului comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului, la 0 %;
  • d.5 autorizatie constructie pentru alte constructii , la 0%
  • d.6. autorizaţiei de desfiinţare, la 0 %;
  • d.7 autorizatie organizare santier 0%
  • d.8. autorizaţiei privind lucrările de racorduri şi branşamente, la 0 %;
  • d.9. certificatului de nomenclatură stradală, la 0 %;
  • d.10 autorizatie amenajare campinguri 0%
  • d.11. autorizatie amplasare tonete, cabine etc 0%
  • d.12. autorizaţiei de funcţionare pentru activităţi lucrative şi viza anuală, la 0 %;
  • d.13. autorizaţiei sanitare de funcţionare, la 0 %;
  • d.14. de copii heliografice, la 0 %;
  • d.15. certificatul de producător şi pentru viza trimestrială a acestuia, la 0 %;
  • d.16. eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, la 0 %;
 5. în cazul taxei pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate, la 0 %;
 6. în cazul impozitului pe spectacole, la 0 %;
 7. în cazul unor taxe locale 0%
  (2) În cazul impozitelor şi taxelor locale stabilite în sume fixe, majorarea anuală prevăzută la alin. (1) este inclusă în nivelurile acestora prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 5 Pentru determinarea impozitului pe clădiri şi a taxei pentru eliberarea autorizaţiei de construire în cazul persoanelor fizice, precum şi a impozitului pe teren, pentru anul 2019, se aplică delimitarea zonelor aprobate prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Roman nr. 173/19.12.2014 si 225/31.10.2017.

Art. 6 Lista actelor normative prin care sunt instituite impozite şi taxe locale, inclusiv hotărârile Consiliului Local al Municipiului Roman, prin care sau instituit/stabilit impozite şi taxe locale pe o perioadă de 5 ani anteriori anului fiscal curent, este prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 7 Lista cuprinzând actele normative, inclusiv hotărârile Consiliului Local al Municipiului Roman, în temeiul cărora s-au acordat facilităţi fiscale pe o perioadă de 5 ani anteriori anului fiscal curent, este prevăzută în anexa nr. 3.

Art. 8 Se aprobă procedura de calcul şi plată a taxelor prevăzute la alin. 1 şi 2 ale art. 486 din Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal, potrivit anexei nr. 4.

Art. 9 Se aprobă Regulamentul privind constituirea, încasarea şi utilizarea veniturilor din taxe speciale în anul 2019, potrivit anexei nr. 5.

Art. 10 Anexele nr. 1 – 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 11 Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01 ianuarie 2019.

Art. 12 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă orice alte dispoziţii contrare.

Art. 13 (1) Prezenta hotărâre se comunică prefectului judeţului Neamţ în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului Municipiului Roman. (2) Aducerea la cunoştinţă publică se face prin afişare la sediul autorităţilor administraţiei publice locale, cât şi prin site–ul oficial al Primăriei Municipiului Roman: www.primariaroman.ro.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Iulia HAVRICI TOMȘA

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU