HCL nr. 239 din 27.10.2022

0
HCL nr. 239 din 27.10.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

Nr. 239 din 27.10.2022
privind aprobarea Contractului Colectiv de muncă al personalului contractual din cadrul Direcției Administrare Piețe

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Având în vedere:

  • referatul de aprobare nr. 73559 din 18.10.2022 înaintat de către Primarul Municipiului Roman – domnul Leonard Achiriloaei, precum și raportul de specialitate nr. 74290 din 19.10.2022 întocmit de către Direcția Administrare Piețe și Direcția Juridică și Administrație Publică;
  • avizul de legalitate nr. 75990 din 21.10.2022 dat de Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 46 din 24.10.2022 al comisiei pentru administraţie publică locală, sport şi turism, precum şi avizul favorabil nr. 261 din 26.10.2022 al comisiei juridice;
  • prevederile Legii nr. 62/2011 republicată – Legea dialogului social, cu modificările şi completările ulterioare;
  • prevederile Legii nr. 53/2003 republicată privind Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. a), alin. 3, lit. c), art. 139, alin. 1, art. 140, alin. 1, precum și al art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă Contractul Colectiv de muncă al personalului contractual din cadrul Direcției Administrare Piețe, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prevederile Contractului Colectiv de muncă aprobat potrivit prezentei hotărâri se aplică de la data înregistrării acestuia la Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamţ.

Art. 3. Primarul municipiului Roman prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă prevederile H.C.L. nr. 115/30.05.2019.

Art. 5. Hotărârea se comunică, potrivit legii, autorităţilor şi persoanelor interesate prin grija secretarului general al municipiului.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Ioana Roxana IORGA

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 17
Nr. total al aleșilor locali prezenți 17 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 4 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0