HCL nr. 239 din 10.12.2020

  0
  490

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 239 din 10.12.2020

  privind aprobarea rectificării unor contracte de vânzare cumpărare

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Examinând referatul de aprobare nr. 24040 din 03.12.2020 iniţiat de către dnul Leonard Achiriloaei – primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 24041 din 08.12.2020 întocmit de Direcția Juridică și Administrație Publică;

  Văzând avizul pentru legalitate nr. 24333 din 09.12.2020 dat de secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 97 din 10.12.2020 al Comisiei pentru urbanism și amenajarea teritoriului, precum și avizul favorabil nr. 238 din 10.12.2020 al Comisiei juridice;

  Având în vedere prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale și ale O.U.G. nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, precum și ale H.C.L. nr. 104/14.11.2005 privind reglementarea situației arhivei fostului S.C. GOSCOM S.A. Roman;

  Luând în considerare adresele transmise de Direcția Municipal Locato înregistrate la Primăria municipiului Roman sub nr. 22471/17.11.2020, 22921/23.11.2020;

  În temeiul prevederilor art. 129 alin. (14), precum şi ale art. 139 alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, ale art. 140 alin. (1) precum și cele ale art. 196 alin.(1) lit. “a” din același act normativ;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul contractului de vânzare – cumpărare nr. 15097/26.07.1994 încheiat între RAGLT Roman și dnii. Nanu Viorel și Văluța, ce are ca obiect apartamentul nr. 37, situat în blocul 4, scara B, etajul IV din str. Gloriei, mun. Roman, jud. Neamț, în sensul înscrierii corecte a numelui cumpărătorilor, respectiv Nanu Viorel și Valuța în loc de Nanu Viorel și Văluța, cum greșit s-a menționat.

  Art. 2 Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul contractului de vânzare – cumpărare nr. 13535/22.06.1993 încheiat între RAGLT Roman și dnii. Beatu Petrică și Valentina, ce are ca obiect apartamentul nr. 78, situat în blocul 1, scara C, etajul IV din str. Ion Creangă, mun. Roman, jud. Neamț, în sensul înscrierii corecte a adresei apartamentului, respectiv apartamentul 78, situat în blocul 1, scara D, etajul IV din str. Ion Creangă în loc de apartamentul 78, situat în blocul 1, scara C, etajul IV din str. Ion Creangă, cum greșit s-a menționat.

  Art. 3 Primarul prin serviciile de specialitate și Direcția Municipal Locato va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  Art. 4 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  Teodora BACIU

  Contrasemnează,
  Secretarul general al Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU