HCL nr. 239 din 05.11.2018

  0
  1367

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 239 din 05.11.2018

  privind mandatarea primarului municipiului Roman pentru a negocia şi semna acordul colectiv al funcţionarilor publici şi contractul colectiv de muncă al personalului contractual din partea angajatorului , precum şi actele adiţionale ale acordului colectiv, respectiv ale contractului colectiv de muncă

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Având în vedere :

  • art. 72 din Legea nr.188/1999(r) privind Statutul funcţionarilor publici;
  • art. 131 şi art 136 din Legea nr. 62/2011(r) – Legea dialogului social;
  • expunerea de motive nr. 19496/2018 iniţiată de către Primarul municipiului Roman
  • domnul Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 19497/2018 întocmit de Serviciul resurse umane, salarizare;
  • avizul favorabil nr. 128 din 05.11.2018 al comisiei pentru buget-finanţe, avizul favorabil nr. 240 din 05.11.2018 al comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 20384 din 05.11.2018 dat de Secretarul municipiului Roman;
  • prevederile art. 36, alin. 2, lit. „a” şi alin. 3, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

  În temeiul art. 45, alin. 1 şi al art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se mandatează primarul municipiului Roman pentru a negocia şi semna din partea angajatorului, acordul colectiv al funcţionarilor publici şi contractul colectiv de muncă al personalului contractual, precum şi actele adiţionale ale acordului colectiv, respectiv ale contractului colectiv de muncă.

  Art. 2 Primarul municipiului va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  Art. 3 Hotărârea se comunică, potrivit legii, autorităţilor şi persoanelor interesate prin grija secretarului municipiului.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  Iulia HAVRICI TOMȘA

  Contrasemnează,
  Secretarul Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU