HCL nr. 238 din 27.10.2022

0
HCL nr. 238 din 27.10.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

Nr. 238 din 27.10.2022
privind aprobarea Acordului colectiv de muncă al funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi serviciilor publice de interes local fără personalitate juridică

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Având în vedere:

  • referatul de aprobare nr. 75434 din 20.10.2022 înaintat de către Primarul Municipiului Roman – domnul Leonard Achiriloaei, precum și raportul de specialitate nr. 75788 din 21.10.2022 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică și Serviciul Resurse Umane, Salarizare;
  • avizul de legalitate nr. 75990 din 21.10.2022 dat de Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 45 din 24.10.2022 al comisiei pentru administraţie publică locală, sport şi turism, precum şi avizul favorabil nr. 260 din 26.10.2022 al comisiei juridice;
  • prevederile H.G. nr.302/2022 pentru aprobarea normelor privind modul de constituire, organizare şi funcţionare a comisiilor paritare, componenţa, atribuţiile şi procedura de lucru ale acestora, precum şi a normelor privind încheierea şi monitorizarea aplicării acordurilor colective;
  • prevederile Legii nr. 62/2011R – Legea dialogului social, cu modificările şi completările ulterioare;
  • prevederile Legii nr. 53/2003R privind Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
  • prevederile art. 487 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

În temeiul art. art. 129, alin. (2), lit. a), 139, alin (1), al art. 140, alin. (1), precum și al art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă Acordul colectiv de muncă al funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi serviciilor publice de interes local fără personalitate juridică, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Primarul municipiului Roman prin aparatul de specialitate şi serviciile publice de interes local fără personalitate juridică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă prevederile H.C.L. nr. 114/30.05.2019.

Art. 4. Hotărârea se comunică, potrivit legii, autorităţilor şi persoanelor interesate prin grija secretarului general al municipiului.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Ioana Roxana IORGA

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 17
Nr. total al aleșilor locali prezenți 17 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 4 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0