HCL nr. 238 din 05.11.2018

0
HCL nr. 238 din 05.11.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 238 din 05.11.2018

privind aprobarea rectificării unui titlu de proprietate

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 19388 din 19.10.2018 iniţiată de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 19389 din 19.10.2018 întocmit de Direcția Juridică și Administrație Publică;

Văzând avizul favorabil nr. 69 din 05.11.2018 al Comisiei pentru urbanism și amenajarea teritoriului, avizul favorabil nr. 239 din 05.11.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 20384 din 05.11.2018 dat de Secretarul municipiului Roman.

Având în vedere dispozițiile sentinței civile nr. 2351/16.10.2017 pronunțată de Judecătoria Roman în dosarul nr. 1840/291/2017, așa cum a fost modificată prin Decizia Tribunalului Neamț nr. 685/10.05.2018;

Luând în considerare cererea dlui Anghel Octavian-Constantin nr. 18995/12.10.2018, precum și dispozițiile art. 24 alin. (1) și (2) din Legea nr. 554/2004, legea contenciosului administrativ;

În temeiul prevederilor art. 45, precum şi ale art. 115, alin. 1, lit. “b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă rectificarea titlului de proprietate nr. 13922/09.12.1977 emis de Comitetul Executiv al Consiliului Popular al municipiului Roman, în sensul menționării numelui titularului ca fiind „Anghel Octavian-Constantin” în loc de „Anghel Octavian”.

Art. 2 Primarul municipiului Roman, prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Iulia HAVRICI TOMȘA

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU