HCL nr. 238 din 28.10.2021

0
HCL nr. 238 din 28.10.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 238 din 28.10.2021

privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ ale obiectivului de investiţii: “ Modernizare B-dul Nicolae Bălcescu, strada Teiului și Transilvaniei în municipiul Roman, județul Neamț” în vederea includerii la finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 80759 din 25.10.2021 întocmit şi înaintat de către primarul Municipiului Roman – dnul Leonard Achiriloaei, precum şi raportul de specialitate nr. 80794 din 26.10.2021, întocmit de către Direcţia Tehnică;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 81589 din 27.10.2021 dat de către Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 113 din 28.10.2021 al Comisiei pentru buget-finanțe, avizul favorabil nr. 97 din 28.10.2021 al Comisiei pentru urbanism și amenajarea teritoriului, precum și avizul favorabil nr. 261 din 28.10.2021 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată, precum și H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții financiare din fonduri publice ;

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „b” și „d”, alin. 4, lit. „d”, al art. 139, al art. 140, alin. 1, precum si al art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă cererea de finanțare și devizul general estimativ ale obiectivului de investiţii: “ Modernizare B-dul Nicolae Bălcescu, strada Teiului și Transilvaniei în municipiul Roman, județul Neamț”, în conformitate cu Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021, art. 6, alin. (1), în vederea includerii obiectivului la finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny”, coordonat de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației conform anexelor nr.1 și 2, care fac parte din prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul Municipiului Roman prin serviciile de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului General al Municipiului Roman, persoanelor și autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ionuț-Liviu CIOCOIU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU