HCL nr. 237 din 28.10.2021

0
HCL nr. 237 din 28.10.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 237 din 28.10.2021

privind aprobarea rectificării bugetului local consolidat, a listei obiectivelor de investiții finanțate din bugetul de dezvoltare al bugetului local și a listei obiectivelor de investiții la Spitalul Municipal de Urgență Roman pe anul 2021

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 78713 din 19.10.2021 iniţiat de către dnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum și raportul de specialitate nr. 78930 din 20.10.2021 întocmit de Direcția Economică.

Văzând avizul de legalitate nr. 80157 din 22.10.2021 al Secretarului general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 109 din 26.10.2021 al Comisiei pentru buget finanțe, precum şi avizul favorabil nr. 257 din 26.10.2021 al Comisiei juridice;

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „b” și alin. 4, lit. „a”, al art. 139, al art. 140, alin. 1, precum şi al art. 196, alin. l, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetul local pe anul 2021, conform anexei nr. 1 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă rectificarea bugetului instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2021, conform anexei nr. 2 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă rectificarea Listei obiectivelor de investiţii finanţate din bugetul de dezvoltare al bugetului local pe anul 2021, conform anexei nr. 3 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Se aprobă rectificarea Listei obiectivelor de investiţii din bugetul instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții la Spitalul Municipal de Urgență Roman, conform anexei nr. 4 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Direcția Economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Prezenta hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ionuț-Liviu CIOCOIU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU