HCL nr. 238 din 16.10.2019

0
HCL nr. 238 din 16.10.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 238 din 16.10.2019

privind transmiterea unui imobil în administrarea Spitalului Municipal de Urgenţă Roman

Examinând referatul de aprobare nr. 19303 din 08.10.2019 înaintată de către Primarul Municipiului Roman – dnul Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 19383 din 09.10.2019 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică;

Văzând avizul favorabil nr. 95 din 14.10.2019 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 239 din 14.10.2019 al Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 19923 din 16.10.2019 al Secretarului general al municipiului Roman;

Având în vedere dispoziţiile Legii Locuinţei – Legea nr. 114/1996;

Luând în considerare prevederile art. 129, alin. 2, lit. „c” și alin. 6, lit. „b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

În temeiul art 139, al art. 140, alin. 1, precum și al art. 196, alin. 1, lit. „a” din același act normativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă transmiterea în administrarea Spitalului Municipal de Urgenţă Roman, în vederea atribuirii acestuia ca locuință pentru specialiștii în sănătate, a apartamentului nr. 40 situat în Blocul nr. 17 (fostul bloc 3), scara D, parter, B-dul Roman-Mușat (fosta stradă Nicolae Titulescu), municipiul Roman, compus din 2 camere, bucătărie, baie, hol și cămară, având o suprafață utilă de 47,95 mp și o suprafață construită de 54,96 mp, cu nr cadastral 1218/40, înscris în CF a municipiului Roman nr. 50707-C1-U42 (nr cadastral vechi 13768/N/SRoman), proprietatea municipiului Roman conform contractului de dare în plată autentificat sub nr. 725/16.08.20196 de BNP Luminița Tănase.

Art. 2 Dreptul de administrare se acordă pe durata nedeterminată, până la retragerea acestuia de către Consiliul Local Roman, cu notificarea prealabilă cu cel puţin 30 zile a S.M.U. Roman.
Titularul dreptului de administrare se obligă să păstreze destinaţia imobilelor şi să suporte toate cheltuielile de întreţinere şi reparaţii;

Art. 3 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Roman, prin serviciile specializate, să încheie protocolul de predare-primire;

Art. 4 Secretarul general al municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Eugen PATRAȘCU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU