HCL nr. 237 din 16.10.2019

0
HCL nr. 237 din 16.10.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 237 din 16.10.2019

privind aprobarea listei finale de priorităţi pentru anul 2019, în vederea repartizării locuinţelor sociale

Examinând referatul de aprobare nr. 19264 din 08.10.2019 înaintat de către Primarul Municipiului Roman – dnul Lucian-Ovidiu Micu, precum si raportul de specialitate nr. 19483 din 10.10.2019 întocmit de către Direcția de Asistență Sociala a Municipiului Roman;

Văzând avizul favorabil nr. 93 din 14.10.2019 al Comisiei pentru bugetfinante, avizul favorabil nr. 238 din 14.10.2019 al Comisiei Juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 19923 din 16.10.2019 dat de Secretarul general al Municipiului Roman;

Având în vedere prevederile Legii nr. 114/1996R – Legea locuinţei, precum și cele ale art. 129, alin. 2, lit. „a” și alin. 3, lit. „c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 139, alin. 1, al art. 140, alin. 1, precum și al art. 196, alin. 1, lit. „a” din din același act normativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă lista de priorităţi pentru anul 2019, în vederea repartizării locuinţelor sociale disponibile, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul Municipiului Roman va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Eugen PATRAȘCU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU