HCL nr. 239 din 16.10.2019

0
HCL nr. 239 din 16.10.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 239 din 16.10.2019

privind exercitarea dreptului de administrare asupra unor imobile

Examinând referatul de aprobare nr. 19349 din 08.10.2019 înaintat de către Primarul Municipiului Roman – dnul Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 19380 din 09.10.2019 al Direcției Jurididice și Administrație Publică;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 95/2016 privind darea în administrare a bunurilor imobile (construcţii şi terenuri) aparţinând domeniului public al Municipiului Roman către unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică din Municipiul Roman, cu modificările și completările ulterioare, prevederile H.C.L. nr. 288/19.12.2018 privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Roman pentru anul școlar 2019-2020, precum și prevederile H.C.L. nr. 226/2019 privind exercitarea dreptului de administrare asupra unor imobile;

Văzând avizul favorabil nr. 96 din 14.10.2019 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 240 din 14.10.2019 al Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 19923 din 16.10.2019 al Secretarului General al Municipiului Roman;

În conformitate cu prevederile :

  • art. 108, ale art. 129, alin. 2, lit. „c”, ale art. 286, ale art. 287, lit. „b”, ale art. 297, alin. 1 din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ ;
  • art. 112, alin. 1 şi 2 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, actualizată;
  • art. 867-870 din Codul Civil ce reglementează ca normă generală exercitarea dreptului de administrare asupra proprietăţii publice a autorităţilor administraţiei publice locale

În temeiul art. 139, alin. 3, lit. „g” şi al art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă încetarea temporară a dreptului de administrare al Școlii de Artă ”Sergiu Celibidache”, până la efectuarea recepției la terminarea lucrărilor la Cladire Corp B Școala Gimnazială ”Vasile Alecsandri”, asupra unui număr de 7 săli de clasă situate la etajul 1 al unității de învățământ, în care își desfășoară activitatea elevii Școala Gimnazială ”Vasile Alecsandri” și preluarea acestora în administrarea Consiliului Local Roman,.

Art. 2 Se aprobă transmiterea în administrarea temporară a Școlii Gimnaziale „Vasile Alecsandri” a sălilor de clasă menționate la art. 1 din prezenta hotărâre, împreună cu dreptul de folosință asupra spațiilor comune (scări, holuri, toalete, vestiare) până la efectuarea recepției la terminarea lucrărilor la Cladire Corp B Școala Gimnazială ”Vasile Alecsandri”, când sălile vor reveni în administrarea Școlii de Artă „Sergiu Celibidache”.

Art. 3 Predarea-primirea bunurilor menționate la art. 1 se va realiza pe baza unui protocol de predare-primire.

Art. 4 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Roman, şi serviciile specializate să semneze protocoalele de preluare-predare.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Roman prin Direcția Juridică și Administrație Publică şi Direcţia Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului şi unitățile de învăţământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică: Școala Gimnazială ”Vasile Alecsandri”, respectiv Școala de Artă ”Sergiu Celibidache”.

Art. 6 Prezenta hotărâre se comunică autorităţilor şi persoanelor interesate prin grija Secretarului general al municipiului Roman.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Eugen PATRAȘCU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU