HCL nr. 237 din 05.11.2018

  0
  1324

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 237 din 05.11.2018

  privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Examinând expunerea de motive nr. 19386 din 19.10.2018 iniţiată de către dl. Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 19387 din 19.10.2018 întocmit de Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și I.T.;

  Văzând avizul favorabil nr. 127 din 05.11.2018 al Comisiei pentru bugetfinanţe, avizul favorabil nr. 32 din 05.11.2018 al Comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret, avizul favorabil nr. 238 din 05.11.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 20384 din 05.11.2018 dat de Secretarul municipiului Roman.

  În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. „b”, „d”, alin. 4, lit. „a”, alin. 6, lit. „a”, pct. 4, precum şi cele ale art. 45 şi 115, alin. 1, lit. “b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se aprobă organizarea evenimentului de interes local ,,concert de muzică clasică” desfășurat sub egida proiectului „Rapsodiem – De la geneză la CENTENAR”, la Roman, în data de 11 noiembrie 2018.

  Art. 2 Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 16.000 lei necesară pentru organizarea și desfășurarea în bune condiții a concertului de muzică clasică susținut în municipiul Roman de către Orchestra Metropolitană București, în data de 11 noiembrie 2018

  Art. 3 Se aprobă organizarea evenimentului de interes local ,,proiecția de gală a premierii filmului MOROMEȚII 2”, în municipiul Roman, în data de 29 noiembrie 2018.

  Art. 4 Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 4.000 lei necesară pentru organizarea și desfășurarea în bune condiții a două proiecții de gală ale premierii filmului MOROMEȚII 2, în municipiul Roman, în data de 29 noiembrie 2018.

  Art. 5 Direcţia Economică va proceda la modificarea bugetului cu sumele aprobate.

  Art. 6 Direcţia Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și I.T. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  Art. 7 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  Iulia HAVRICI TOMȘA

  Contrasemnează,
  Secretarul Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU