HCL nr. 237 din 04.12.2020

0
HCL nr. 237 din 04.12.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 237 din 04.12.2020

privind alocarea unei sume din bugetul local in vederea asigurării cazării și mesei voluntarilor repartizați la Spitalul Municipal de Urgență Roman în domeniul asistenței medicale pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 23602 din 02.12.2020 iniţiat de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 23661 din 03.12.2020 întocmit de către Serviciul Situaţii de Urgenţă, SSM şi PSI;

Văzând avizul de legalitate nr. 23741 din 03.12.2020 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 86 din 04.12.2020 al comisiei pentru buget-finanțe, precum și avizul favorabil nr. 236 din 04.12.2020 al comisiei juridice;

Având în vedere prevederile art. 9, alin. 4, lit. (a) din Ordonanta de Urgenta nr. 197/2020 din 18 noiembrie privind unele măsuri in domeniul asistenței medicale pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei COVID-19 prin care se reglementează desfășurarea voluntariatului in sprijinul unitătilor sanitare de către studenții Facultaților de Medicină Generală și Facultăților de Asistenți Medicali, Ordinul Comandantului Acțiunii nr.4649316 din 24.11.2020 privind repartiția studenților voluntari din sistemul public pe perioada stării de alertă la nivel național;

Având in vedere dispozitiile art. 129, alin. (7), lit. ”h” din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul dispozitiilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. (d) si alin. (3), lit. e) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă din Bugetul local pe anul 2020 suma maximă de 34.500 Ron reprezentând asigurarea mesei și a cazării intr-o locație autorizată a unui numar de 5 studenți voluntari respectiv 230 Ron x 30 zile/persoană.

Art. 2 Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgentă va lua toate măsurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Secretarul general al Municipiului Roman va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei hotărâri institutiilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Teodora BACIU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU