HCL nr. 236 din 26.11.2020

0
HCL nr. 236 din 26.11.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 236 din 26.11.2020

privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliile de Administrație ale unităților subordonate Consiliului Local Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 22679 din 19.11.2020 inițiat de Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum și raportul de specialitate comun nr. 22761 din 20.11.2020 întocmit de către Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și I.T. și Direcția Juridică și Administrație Publică;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 22797 din 20.11.2020 dat de către Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 23 din 24.11.2020 al Comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învățământ și tineret, precum și avizul favorabil nr. 235 din 24.11.2020 al Comisiei juridice;

În conformitate cu prevederile art. 96, alin. (2) din Legea nr. 1/2011 – Legea educației naționale, așa cum a fost modificată și completată prin O.U.G. nr. 49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educației, cercetării științifice și pentru modificarea unor acte normative, coroborat cu art. 4, alin. 1 din anexa la Ordinul M.E.N. nr. 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, ale Ordinului M.E.C.S. nr. 4621/2015 și ale Ordinului M.E.C.S. nr. 4624/2015;

Luând în considerare prevederile art. 11, alin. (1), lit. „c” din Regulamentul de organizare si functionare al Clubului sportiv “Municipal Roman”, aprobat prin H.C.L. nr. 219/18.12.2015 privind înfiinţarea Clubului Sportiv Municipal Roman, instituţie publică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Roman;

Având în vedere prevederile prevederile art. 187, alin. (2), lit. „b” din Legea nr. 95/2006R privind reforma în domeniul sănătății;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. 2, lit. „a”, ale alin. 7, lit. „a” și lit. „c”, ale art. 139, art. 140, precum şi art. 196, alin. 1, lit. „a”, din O.U.G. nr 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se desemnează ca reprezentanţi ai Consiliului Local în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ din Municipiul Roman, persoanele nominalizate în anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 2 Se desemnează ca reprezentanţi ai Consiliului Local în Consiliul de Administraţie al Clubului Sportiv Municipal Roman, persoanele nominalizate în anexa nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 3 Se desemnează ca reprezentanţi ai Consiliului Local în Consiliul de Administraţie al Spitalului Municipal de Urgența Roman, persoanele nominalizate în anexa nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 4 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prevederile H.C.L. nr. 182 din 31.08.2016, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. 2 din H.C.L. nr. 138/2017 și prevederile art. 9 din H.C.L. nr. 219/2020 se abrogă.

Art. 5 Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri;

Art. 6 Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, persoanelor și autorităților interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Teodora BACIU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU