HCL nr. 238 din 04.12.2020

  0
  264

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 238 din 04.12.2020

  privind rectificarea bugetului local la Direcția de Asistență Socială Roman pe anul 2020

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Examinând referatul de aprobare nr. 23551 din 02.12.2020 iniţiat de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum și raportul de specialitate nr. 23642 din 03.12.2020 întocmit de către Direcţia Economică;

  Văzând avizul de legalitate nr. 23741 din 03.12.2020 al Secretarului general al Municipiului Roma, avizul favorabil nr. 87 din 04.12.2020 al Comisiei pentru buget finanţe, precum și avizul favorabil nr. 237 din 04.12.2020 al Comisiei juridice;

  În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „b” și alin. 4, lit. „a”, al art. 139, al art. 140, alin. 1, precum şi al art. 196, alin. l, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetul local pe anul 2020, conform anexei nr. 1 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

  Art. 2 Direcția Economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  Art. 3 Prezenta hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  Teodora BACIU

  Contrasemnează,
  Secretarul general al Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU