HCL nr. 235 din 26.11.2020

0
HCL nr. 235 din 26.11.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 235 din 26.11.2020

privind desemnarea reprezentantului Municipiului Roman și a persoanelor care pot înlocui reprezentantul Municipiului Roman în Adunarea generală a Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 22755 din 19.11.2020 întocmit şi înaintat de către Primarul municipiului Roman – dnul Leonard Achiriloaei, precum și raportul de specialitate nr. 22780 din 20.11.2020 întocmit şi înaintat de către Direcția Juridică și Administratie Publică;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 22797 din 20.11.2020 dat de către Secretarul General al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 46 din 24.11.2020 al Comisiei pentru administrație publică locală, sport și turism, precum și avizul nr. 234 din 24.11.2020 al Comisiei juridice;

Având în vedere :

  • prevederile H.C.L. nr. 32 din 13.02.2020 privind aderarea Municipiului Roman la Asociaţia Regională a Serviciilor de Apă și Canal Iași;
  • dispozițiile Încheierii nr. 419 din 13.10.2020 pronunțată de Judecătoria Roman, în dosar nr. 5709/291/2019, privind validarea primarului Municipiului Roman;

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. e), alin. (9), lit. c), art. 139, art. 140, alin. 1, art. 155, precum şi ale art. 196, alin. (1), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se împuternicește domnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, să reprezinte Municipiul Roman în Adunarea generală a Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS și se dă mandat acestuia să semneze actul adițional la Actul constitutiv și Statut.

Art. 2 Se desemnează în calitate de înlocuitori ai reprezentantului Municipiului Roman în Adunarea Generală a Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS, în cazul în care acesta nu poate participa la ședințele la care este convocat, următoarele persoane:

  1. dnul Rudolf Dănuț Friesenhahn – consilier Primar

Art. 3 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri art. 3 și art. 4 din H.C.L. nr. 32 din 13.02.2020 se abrogă.

Art. 4 Directia Juridică si Administratie Publică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Secretarul general al Municipiului Roman va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Teodora BACIU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU