HCL nr. 234 din 26.11.2020

0
HCL nr. 234 din 26.11.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 234 din 26.11.2020

privind rectificarea bugetului local consolidat, a listei de investiţii finanțate din bugetul de dezvoltare al bugetului local, a listei de investiții – Proiecte FEN, a listei de investiții la Direcția de Asistență Sociala Roman și a listei de investiții la Spitalul Municipal de Urgență Roman pe anul 2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 22663 din 19.11.2020 iniţiat de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum și raportul de specialitate nr. 22703 din 19.11.2020 întocmit de către Direcţia Economică;

Văzând avizul de legalitate nr. 22797 din 20.11.2020 al Secretarului general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 85 din 24.11.2020 al Comisiei pentru buget finanţe, precum și avizul favorabil nr. 233 din 24.11.2020 al Comisiei juridice;

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „b” și alin. 4, lit. „a”, al art. 139, al art. 140, alin. 1, precum şi al art. 196, alin. l, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetul local pe anul 2020, conform anexei nr. 1 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă rectificarea bugetului instituțiilor și activităților integral sau parțial din venituri proprii și subvenții, conform anexei nr. 2 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă rectificarea listei de investiții finanțate din bugetul de dezvolatare al bugetului local, conform anexei nr. 3 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Se aprobă rectificarea listei de investiţii finanţate din bugetul de dezvoltare al bugetului local, Proiecte FEN conform anexei nr. 4 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Se aprobă rectificarea Listei de investiţii la Direcția de Asistență Socială Roman, conform anexei nr. 5 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Se aprobă rectificarea Listei de investiţii la Spitalul Municipal de Urgenta Roman, conform anexei nr. 6 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7 Economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 8 Prezenta hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Teodora BACIU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU