HCL nr. 234 din 27.10.2022

0
HCL nr. 234 din 27.10.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

Nr. 234 din 27.10.2022
privind actualizarea inventarului terenurilor aparținând domeniului privat al municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 75611 din 20.10.2022 inițiat de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 75715 din 21.10.2022 întocmit de către Direcția Juridică și Administraţie Publică Locală;

Văzând avizul de legalitate nr. 75990 din 21.10.2022 al Secretarului general al municipiului Roman, precum și avizul favorabil nr. 81 din 24.10.2022 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 256 din 26.10.2022 al Comisiei juridice;

Având în vedere adresa Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului cu nr. 74905 din 19.10.2022, prin care se solicită introducerea în inventarul domeniului privat a unor suprafețe de teren, precum și procesul verbal cu nr. 75596 din 20.10.2022 încheiat de comisia de stabilire a valorilor de intrare a terenurilor din domeniul privat/public al municipiului Roman;

În conformitate cu prevederile:

  • art. 1, alin. (5) din anexa la Ordinul nr. 3471/2008,
  • art. 129, alin. 2, lit. „c”, ale art. 354, 355 şi ale art. 357, alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
  • art.4, art. 6 și art. 9 din H.G. nr. 392/14.05.2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, al orașelor, al municipiilor și al județelor;

În temeiul art. 139, alin. (3), lit. „g”, al art. 140, alin. 1, precum și al art. 196, alin. (1), lit. „a” din același act normativ;

H O T Ă R Ă Ş T E 

Art.1. Se aprobă actualizarea inventarului terenurilor aparținând domeniului privat al Municipiului Roman, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2. În baza prezentei, Biroul evidență patrimoniu și asociații de proprietari va proceda la actualizarea bazei de date electronice nongrafice privind inventarul terenurilor proprietate privată a municipiului Roman.

Art. 3. Direcția Economică va proceda la înscrierea bunurilor în evidențele mijloacelor fixe.

Art. 4. Serviciul Impozite și Taxe Persoane Juridice din cadrul D.I.T.L. va proceda la înscrierea bunurilor în evidențele fiscale.

Art. 5. Secretarul general al municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Ioana Roxana IORGA

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 15
Nr. total al aleșilor locali prezenți 15 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 6 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0