HCL nr. 235 din 27.10.2022

0
HCL nr. 235 din 27.10.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

Nr. 235 din 27.10.2022
privind aprobarea retragerii Comunei Poiana Teiului din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ” și modificarea Actelor Statutare ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 75843 din 21.10.2022 înaintat de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul Municipiului Roman, precum și raportul de specialitate nr. 75847 din 21.10.2022 întocmit de către Serviciul Monitorizare Servicii de Utilități Publice – Direcția Juridică și Administrație Publică;

Având în vedere adresa A.D.I. ”AQUA NEAMȚ” nr. 83 din 26.09.2022, înregistrată la U.A.T. Municipiul Roman cu nr.74638 din 19.10.2022, H.C.L. nr. 72 din 01.07.2022 prin care Consiliului Local al Comunei Poiana Teiului aprobă retragerea unilaterală a comunei din A.D.I. ”AQUA NEAMȚ”, precum și notificarea nr. 5694 din 29.09.2022 prin care Comuna Poiana Teiului solicită UAT-urilor membre ale Asociației să supună votului Consiliului Local retragerea acesteia din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMȚ”;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 75990 din 21.10.2022 dat de către Secretarul general al Municipiului Roman, avizul nr. 43 din 24.10.2022 al Comisiei pentru administrație publică locală, sport și turism, precum și avizul nr. 257 din 26.10.2022 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile art. 10, alin. 11) din Legea nr. 51/2006R a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 241/2006R privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice cu modificările ulterioare și ale art. 12, alin. 5 și alin.6 din Statutul Asociației;

În temeiul dispozițiilor art. 129, alin. 2, lit. b) și d), art.129, alin. 7, lit. n), art. 139, alin. 3, lit. „d”, art. 140, alin. 1, precum și ale art. 196, alin. 1, lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. (1) Se aprobă retragerea comunei Poiana Teiului din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”.

(2) Prezenta hotărâre își va produce efectele după adoptarea unei hotărâri de către Adunarea Generală a Asociaților din ADI AQUA NEAMȚ prin care se ia act, dacă este cazul, și de achitarea de către Comuna Poiana Teiului a despăgubirilor pe care le datorează în baza contractului de delegare nr. 28/2009, conform art. 12, alin. (5) din Statutul A.D.I. „AQUA NEAMȚ”.

Art. 2. Se aprobă modificarea Actului constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 147/2007 privind participarea Municipiului Roman la constituirea Asociației „AQUA NEAMȚ”, cu modificările și completările ulterioare, conform celor menționate la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art. 3: Se acordă un mandat special reprezentantului Municipiului Roman în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMŢ”, să voteze în favoarea adoptării Actelor Adiționale la Actul Constitutiv și la Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMŢ”, în forma aprobată conform art. 1 și 2 din prezenta hotărâre.

Art. 4: Se împuternicește domnul Leonard Achiriloaei, reprezentant al Municipiului Roman, cetățean român, născut la data de xx.xx.xxxx în municipiul Roman, jud. Neamț, domiciliat în Roman, str. xxxxxxxxxx, nr. xx, posesor al C.I. seria xx, nr. xxxxxx, eliberată de SPCLEP Roman la data de xx.xx.xxxx, să semneze în numele și pe seama Consiliului Local al Municipiului Roman, Actele Adiționale conform art. 1 și art. 2 din prezenta hotărâre

Art. 5: Se împuternicește reprezentantul Consiliului Județean Neamț în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMŢ”, președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMŢ”, să înregistreze modificările la Registrul Asociațiilor și Fundațiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Piatra – Neamț.

Art. 6: Secretarul general al Municipiului Roman va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităților, persoanelor interesate și A.D.I.”AQUA NEAMȚ”.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Ioana Roxana IORGA

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 15
Nr. total al aleșilor locali prezenți 15 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 6 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0