HCL nr. 233 din 26.11.2020

0
HCL nr. 233 din 26.11.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 233 din 26.11.2020

privind respingerea unei plângeri prealabile

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 2595 din 18.11.2020 înaintat de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialiate nr. 22689 din 19.11.2020 întocmit de către Direcția Juridica și Administratie Publică;

Având în vedere plângerea prealabilă formulată de dna Ungureanu Larisa-Ioana și dna Stamate Alexandra Elena, reprezentate prin av. Gabriela Surei împotriva H.C.L. nr. 66/2015, a H.C.L. nr. 190/20115 și a H.C.L. nr. 253/2017, plângerea fiind înregistrată la Primăria municipiului Roman cu nr. 22008/10.11.2020;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 22979 din 20.11.2020 dat de către Secretarul Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 96 din 24.11.2020 al Comisiei pentru urbanism și amenajarea teritoriului, precum și avizul favorabil nr. 232 din 24.11.2020 al Comisiei juridice precum;

Având în vedere prevederile art. 1, alin. (6), art. 7, alin. (4) din Legea nr. 554/2004 – Legea Contenciosului administrativ;

În temeiul art. 129, al art. 139, art. 140, alin. 1, art. 196, alin. (1), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se respinge plângerea prealabilă formulată de dna Ungureanu Larisa Ioana și dna Stamate Alexandra-Elena – reprezentate conventional prin avocat Gabriela Surei, împotriva următoarelor hotărâri de Consiliu local:

  • H.C.L. nr. 66/2015 privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor şi clădirilor aparţinând domeniului privat al municipiului Roman – poziția 1 din anexa nr. 2;
  • H.C.L. nr. 190/26.11.2015 privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor şi clădirilor aparţinând domeniului privat al municipiului Roman – poziția 7 din anexa nr. 1;
  • H.C.L. nr. 253/28.11.2017 privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor şi clădirilor aparţinând domeniului privat al municipiului Roman – poziția 1 din anexa 1.

Art. 2 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului municipiului, persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Teodora BACIU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU