HCL nr. 232 din 28.10.2021

0
HCL nr. 232 din 28.10.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 232 din 28.10.2021

privind completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 79546 din 21.10.2021 întocmit și înaintat de către dnul Leonard Achiriloaei -Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 79832 din 22.10.2021 întocmit de Biroul Evidenţă Patrimoniu Asociații de Proprietari din cadrul Direcției Juridice și Administrație Publică;

Văzând avizul de legalitate nr. 80157 din 22.10.2021 al Secretarului General al municipiului Roman, precum şi avizul favorabil nr. 94 din 26.10.2021 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 251 din 26.10.2021 al Comisiei juridice;

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (6), art. 139, alin. (1), art. 296, alin. (4), art. 289 și ale art. 607 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ, cu modificările si completările ulterioare;

Luând în considerare dispozițiile art. 6 și art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 392/14.05.2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local numărul 45 din 1999, privind însușirea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al Municipiului Roman, cu modificările si completările ulterioare, cât și de Anexa numărul 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1356/2001, privind atestarea domeniului public al județului Neamț, precum si al municipiilor, oraşelor și comunelor din județul Neamț;

Având în vedere următoarele înscrisuri:

  • Hotărârea Consiliului Local numărul 79 din 31.03.2021, privind aprobarea încheierii unui contract de vânzare-cumpărare;
  • Referatul nr. 55864 din 23.07.2021 întocmit de Biroul Evidență Patrimoniu și Asociații de proprietari privind conformitatea cu realitatea pentru imobilul situat în str. Ștefan cel Mare, bl. 6, înscris în Cartea Funciară a Municipiului Roman nr. 50414-C1-U9, având nr. cadastral 50414-C1-U9.
  • Declarația pe proprie răspundere a Secretarului general al Municipiului Roman.
  • Adresa nr. 55866 din 23.07.2021 prin care au fost înaintate Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației documentele enumerate mai sus, cu solicitarea de a ni se comunica punctul de vedere.
  • Adresa nr. 73453 din 28.09.2021 prin care Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației ne comunică punctul de vedere.

În temeiul dispoziţiilor ar. 129, alin. (2), lit.”c”, ale art. 139, alin. 3, lit. (g), precum şi ale art. 196, alin. 1, lit „a” din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind
Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Roman, județul Neamț, însușit prin Hotărârea Consiliului Local numărul 45 din 1999, privind însușirea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al Municipiului Roman, cu modificările si completările ulterioare, la secțiunea I „ Bunuri imobile”, se completeaza cu o noua pozitie, pozitia nr. 402, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Direcţia Economică va proceda la înregistrarea bunurilor în evidenţele mijloacelor fixe.

Art. 3 Compartimentul Gestiune şi Valorificare Patrimoniu Imobiliar va întreprinde demersurile necesare efectuării operaţiunilor de modificare in evidentele de cadastru și publicitate imobiliară.

Art. 4 Serviciul Impozite și Taxe Persoane Juridice din cadrul D.I.T.L. va proceda la modificarea înregistrării bunurilor din evidențele fiscale.

Art. 5 Prezenta hotărâre se va publica în Monitorul oficial local și inventarul astfel completat va fi afișat pe pagina de internet a instituției în secțiunea dedicată statutului Municipiului Roman.

Art. 6 De la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se revocă Hotărârea Consiliului Local numărul 155 din 30.06.2021 privind completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Roman.

Art. 7 Secretarul municipiului Roman va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ionuț-Liviu CIOCOIU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU