HCL nr. 232 din 26.09.2019

  0
  882

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 232 din 26.09.2019

  privind finanțarea obiectivului de investiții „Licențe Microsoft Office”

  Examinând referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. 17064 din 10.09.2019 iniţiat de către dnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 17675 din 18.09.2019 întocmit de Direcția Economică și de Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și I.T;

  Văzând avizul favorabil nr. 90 din 26.09.2019 al Comisiei de buget finanţe, avizul favorabil nr. 233 din 26.09.2019 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 18327 din 26.09.2019 dat de Secretarul general al municipiului Roman;

  Luând în considerare prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;

  În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. „a” și alin. (4), lit. „a”, „b” și „d”, ale art. 139, ale art. 140, precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se aprobă finanțarea obiectivului de investiții „Licențe Microsoft Office” din bugetul creditelor interne aprobat prin anexa nr. 3 la H.C.L. nr. 85/2019 privind aprobarea bugetului local consolidat al Municipiului Roman pentru anul 2019.

  Art. 2 Direcţia Economică va proceda la modificarea bugetului cu includerea sumei de 160.000 lei, reprezentând contravaloarea obiectivului de investiții „Licențe Microsoft Office”, în lista proiectelor de lucrări propuse a fi finanțate din împrumutul rambursabil intern contractat direct de U.A.T. Municipiul Roman în baza garanțiilor proprii.

  Art. 3 Direcţia Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  Art. 4 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  Eugen PATRAȘCU

  Contrasemnează,
  Secretarul general al Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU