HCL nr. 231 din 28.10.2021

0
HCL nr. 231 din 28.10.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 231 din 28.10.2021

privind aprobare documentație de închiriere a construcției cu destinația garaj

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 78909 din 20.10.2021 înaintat de către Primar – d-nul Leonard Achiriloaei, precum şi raportul de specialitate comun nr. 79470 din 21.10.2021 al Direcţiei Juridice și Adminstrație Publică și al Direcției Administrative;

Văzând avizul de legalitate nr. 80157 din 22.10.2021 al Secretarului General al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 250 din 26.10.2021 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, precum şi avizul favorabil nr. 93 din 26.10.2021 al Comisiei juridice;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr. 183 din 19.08.2021 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu cu destinația garaj;

În temeiul dispozițiilor, art. 108, alin. (1), lit. „c”, art. 129, alin. (2), lit. “c” și alin. (6), lit. „a” şi „b”, ale art. 139, alin. (3), ale art. 140, alin. (1), ale art. 196, alin. (1), lit. „a”, precum şi ale art. 332-348 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Aprobă Documentația de atribuire a contractului de închiriere, pentru construcția cu destinația garaj, situată în Municipiul Roman, Piața Roman Vodă nr. 1, jud. Neamț, având număr cadastral 55868, înscris în Cartea Funciară nr. 55868 a UAT Roman, conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Dreptul de închiriere se înscrie în Cartea Funciară de către locator.

Art. 3 Direcția Administrativă, Comisia de evaluare a ofertelor depuse pentru închirierea imobilelor aflate în proprietatea publică/privată a Municipiului Roman și administrarea directă a Consiliului Local și Direcția Juridică și Administrație publică, vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4 Secretarul General al Municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ionuț-Liviu CIOCOIU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU