HCL nr. 232 din 10.10.2018

0
HCL nr. 232 din 10.10.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 232 din 10.10.2018

privind aprobarea finanțării de la bugetul local al UAT Roman a utilităților și amenajării terenului pentru realizarea obiectivului de investiții: „Locuințe pentru tineri, destinate închirierii, judetul Neamț municipiul Roman, str. Moldovei, f.n., etapa III-I, specialiști în sănătate”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 18518 din 05.10.2018 înaintată de Primarul Municipiului Roman – Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 18519 din 05.10.2018 întocmit de către Direcţia Tehnică;

Văzând avizul favorabil nr. 125 din 10.10.2018 al Comisiei pentru buget finanţe, avizul favorabil nr. 233 din 10.10.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 18757 din 10.10.2018 dat de Secretarul Municipiului Roman;

Având in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi ale H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. „b”, alin. 4, lit. „d” şi alin. 6, lit. „a”, pct. 13, ale art. 45, precum şi ale art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă finanțarea de la bugetul local a utilităților și amenajarii terenului, conform anexei – Deviz general privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului: „Locuințe pentru tineri, destinate închirierii, judetul Neamț municipiul Roman, str. Moldovei, f.n., etapa III-I, specialiști în sănătate”, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul Municipiului Roman prin Direcţia Tehnică și Direcția Economică va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Prezenta hotărâre se va comunica, prin grija Secretarului municipiului Roman, instituţiilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Iulia HAVRICI TOMȘA

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU