HCL nr. 231 din 10.10.2018

0
HCL nr. 231 din 10.10.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 231 din 10.10.2018

privind îndreptarea unei erori materiale din cuprinsul H.C.L. nr. 220/2018

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 18480 din 04.10.2018 înaintată de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialiate nr. 18481 din 04.08.2018 întocmit de către Biroul JuridicContencios;

Văzând avizul favorabil nr. 68 din 10.10.2018 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 231 din 10.10.2018 al Comisiei juridice, precum si avizul pentru legalitate nr. 18757 din 10.10.2018 dat de către Secretarul Municipiului Roman;

Având avizul favorabil nr. 124 din 10.10.2018 al Comisiei pentru bugetfinanțe, avizul favorabil nr. 232 din 10.10.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 18757 din 10.10.2018 dat de către Secretarul Municipiului Roman;

În temeiul art. 36, alin. (2), lit „c”, alin. (3), lit. „c” și alin. (5), lit. „b”, ale art. 45, alin. (1), precum şi ale art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă îndreptarea erorii materiale strecurate în alineatul 1 al anexei nr. 4 la H.C.L. nr. 220/2018, în sensul că se va trece în mod corect „albastră” în loc de ”albă”, cum din eroare s-a prevăzut.

Art. 2 Se aprobă îndreptarea erorii materiale strecurate in art. 4 din anexa 3_5 la H.C.L. nr. 220/2018, în sensul ca se va trece în mod corect „este de ……….. lei/an/loc de parcare de reşedinţă, inclusiv TVA” in loc de „este de 120 lei/an/loc de parcare de reşedinţă, inclusiv TVA ”, cum din eroare s-a prevăzut.

Art. 3 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 220/2018 rămân neschimbate.

Art. 4 Hotărârea se va comunica potrivit legii prin grija secretarului municipiului persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Iulia HAVRICI TOMȘA

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU