HCL nr. 230 din 27.10.2022

0
HCL nr. 230 din 27.10.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

Nr. 230 din 27.10.2022
privind completarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 236 din 26.11.2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliile de Administrație ale unităților subordonate Consiliului Local Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 72708 din 14.10.2022 iniţiat de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 72817 din 17.10.2022 întocmit de către Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și I.T.;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 75990 din 21.10.2022 dat de către Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 24 din 24.10.2022 al Comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învățământ și tineret, precum și avizul favorabil nr. 252 din 26.10.2022 al Comisiei juridice;

Având în vedere, cererea Școlii primare „Mărgăritare” nr. 186/05.10.2022 și înregistrată la Primăria municipiului Roman sub nr. 69706/05.10.2022;

În conformitate cu prevederile art. 96, alin. (2) din Legea nr. 1/2011 – Legea educației naționale, așa cum a fost modificată și completată prin O.U.G. nr. 49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educației, cercetării științifice și pentru modificarea unor acte normative, coroborat cu art. 4, alin. 1 din anexa la Ordinul M.E.N. nr. 5154/2021;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. 2, lit. „a”, ale alin. 7, lit. „a”, ale art. 155, alin (1), lit. „d” coroborat cu alin. (5), lit. „c”, ale art. 139, alin. (1), ale art. 140, precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. „a”, din O.U.G. nr 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă completarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 236 din 26.11.2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliile de Administrație ale unităților subordonate Consiliului Local Roman, conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 236 din 26.11.2020 rămân neschimbate.

Art. 3. Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4. Prezenta hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Ioana Roxana IORGA

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 17
Nr. total al aleșilor locali prezenți 17 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 4 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0