HCL nr. 230 din 10.10.2018

0
HCL nr. 230 din 10.10.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 230 din 10.10.2018

privind completarea H.C.L. nr. 205/27.09.2018

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 18372 din 03.10.2018, întocmită şi înaintată de către Primarul Municipiului Roman – dl. Lucian Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 18373 din 03.10.2018 întocmit de către Direcţia Tehnică;

Văzând avizul favorabil nr. 68 din 10.10.2018 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 231 din 10.10.2018 al Comisiei juridice, precum si avizul pentru legalitate nr. 18757 din 10.10.2018 dat de către Secretarul Municipiului Roman;

Având în vedere dispoziţiile H.G. nr. 884/2004 – privind concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale, ale O.G. nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale;

În baza prevederilor art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. a, pct.14, din Legea 215/2001R privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 şi al art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea 215/2001R, privind administraţia publică locală,

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă completarea H.C.L. Roman nr. 205 din 27.09.2018 privind aprobarea concesionării unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale din cadrul Ambulatoriului de Specialitate Roman, după cum urmează:

  • după art. 3 se introduce Art. 31 care va avea următorul conținut:
    „Art. 31. Se aprobă Studiul de oportunitate privind concesionarea prin licitaţie publică a unor spaţii medicale aflate în domeniul public al Municipiului Roman, situate în Ambulatoriul de Specialitate Roman, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.”

Art. 2 Conținutul anexei nr. 3 a H.C.L. Roman nr. 205/27.09.2018 este cel prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.
Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 205/27.09.2018 se menţin neschimbate.

Art. 3 Prezenta hotărâre se va comunica, prin grija Secretarului municipiului Roman, instituţiilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Iulia HAVRICI TOMȘA

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU