HCL nr. 229 din 27.10.2022

0
HCL nr. 229 din 27.10.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

Nr. 229 din 27.10.2022
privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între Municipiul Roman si Fundația „The Institute”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Luând în considerare adresa Fundației „The Institute” înregistrată sub nr. 67.445 din 28.09.2022.

Examinând referatul de aprobare nr. 71.668 din 12.10.2022 inițiat de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 72.065 din 13.10.2022 întocmit de Serviciul Control, Calitate, Monitorizare Mediu și Marketing Instituțional;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 75990 din 21.10.2022 dat de către Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 42 din 24.10.2022 al Comisiei pentru administrație publică locală, sport și turism, precum și avizul favorabil nr. 251 din 26.10.2022 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice, modificată și completată prin Legea 194/2019; ale O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, ale O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului modificată si completată prin Legea nr. 265/2006, ale Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, precum și ale Strategiei Integrate de Dezvoltare a Municipiului Roman pentru perioada 2022-2030 aprobată prin H.C.L. nr. 175 din 30.08.2022.

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. b) și lit. e) și alin. (7), lit. a), i) și k), ale art. 139, alin. (3), lit. ”e”, precum și art. 196, alin. (1), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificată și completată;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă încheierea Acordul de parteneriat între Municipiul Roman și Fundația „The Institute”, pentru implementarea programului de responsabilitate socială ASAP – Armata Selectării Atente a Plasticului, conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se mandatează Primarul Municipiului Roman, să semneze în numele și pentru Municipiul Roman, Acordul de parteneriat cu Fundația „The Institute”, așa cum a fost aprobat prin prezenta hotărâre.

Art. 3. Serviciul Control, Calitate, Monitorizare Mediu și Marketing Instituțional va duce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art. 4. Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului General al Municipiului Roman, autorităților și persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Ioana Roxana IORGA

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 15
Nr. total al aleșilor locali prezenți 15 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 6 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0