HCL nr. 229 din 10.10.2018

0
HCL nr. 229 din 10.10.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 229 din 10.10.2018

privind aprobarea încheierii unui Acord de asociere

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 18356 din 03.10.2018 iniţiată de Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 18357 din 03.10.2018 întocmit de Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și I.T.;

Văzând avizul favorabil nr. 49 din 10.10.2018 al Comisiei pentru administraţie publică locală, sport şi turism, avizul favorabil nr. 230 din 10.10.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 18757 din 10.10.2018 dat de Secretarul municipiului Roman.

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. „b”, „e”, alin. 4, lit. „a” și alin. 7, lit. „a”, al art. 45, precum şi al art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă Acordul de asociere dintre Municipiul Roman și Camera de Comerț și Industrie Neamț pentru organizarea Târgului Expofashion – ediția a IV-a, la Roman, în Piața Roman-Vodă (Esplanadă Statuie), în perioada 24–28 octombrie 2018, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 Direcţia Economică, Serviciul Autorizări Comercial, Transport și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și I.T. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Iulia HAVRICI TOMȘA

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU