HCL nr. 23 din 26.01.2023

0
HCL nr. 23 din 26.01.2023

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

Nr. 23 din 26.01.2023
privind modificarea H.C.L. nr. 219 din 18.12.2015 privind înfiinţarea Clubului Sportiv Municipal Roman, instituţie publică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Având în vedere :

  • Proiectul de hotărâre nr. 5006 din 20.01.2023 și referatul de aprobare nr. 5009/2023 iniţiate de Primarul municipiului Roman – domnul Leonard Achiriloaei, precum şi raportul de specialitate nr. 5063/2023, întocmit de Direcția Juridică și administrație publică și Serviciul resurse umane, salarizare al Primăriei Roman;
  • avizul favorabil nr. 13 din 25.01.2023 al comisiei pentru buget-finanţe, avizul favorabil nr. 24 din 25.01.2023 al comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 5274 din 20.01.2023 dat de Secretarului general al municipiului Roman;
  • prevederile art. 129, alin. (2), lit.”a” si alin.(3) lit.”c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

În temeiul art. 139, alin. (1), al art.140 al.(1), precum si al art. 196 al.(1) lit.”a” din acelasi act normativ:

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă modificarea Anexei nr. 2 (Organigrama CLUB SPORTIV MUNICIPAL ROMAN) la H.C.L. nr. 219/2015 privind înfiinţarea Clubului Sportiv Municipal Roman, instituţie publică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Roman, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă modificarea Anexei nr. 3 (Stat de Functii CLUB SPORTIV MUNICIPAL ROMAN) la H.C.L. nr. 219/2015 privind înfiinţarea Clubului Sportiv Municipal Roman, instituţie publică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Roman, conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3. Primarul municipiului Roman prin Clubul Sportiv Municipal Roman va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4. Secretarul general al Municipiului Roman va asigura, conform legii, comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Gheorghe-Ovidiu MĂRTICI

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 13
Nr. total al aleșilor locali prezenți 19 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 2 Abțineri 6
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0