HCL nr. 22 din 26.01.2023

0
HCL nr. 22 din 26.01.2023

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

 Nr. 22 din 26.01.2023
privind modificarea H.C.L. nr. 157/24.07.2019 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi funcţionare a Direcţiei Administrare Pieţe

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Având în vedere :

  • Proiectul de hotărâre nr. 3494 din 17.01.2023 și referatul de aprobare nr. 3496 din 17.01.2023 înaintate de către Primarul Municipiului Roman – domnul Leonard Achiriloaei, precum și raportul de specialitate nr. 4419 din 18.01.2023 întocmit de către Direcția Administrare Piețe și Direcția Juridică și Administrație Publică;
  • avizul de legalitate nr. 5274 din 20.01.2023 dat de Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 12 din 25.01.2023 al comisiei pentru buget-finanţe, precum și avizul favorabil nr. 23 din 25.01.2023 al comisiei juridice;
  • prevederile art. 129, alin. (2), lit. „a” şi alin. (3), lit. „c” şi ale art. 405, 407 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul 139, alin. 1, art. 140, alin. (1), precum și art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă modificarea anexei nr. 3 a H.C.L. nr. 157/24.07.2019 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi funcţionare a Direcţiei Administrare Pieţe, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2. Direcţia Administrare Pieţe, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. Hotărârea se comunică, potrivit legii, autorităţilor şi persoanelor interesate prin grija secretarului general al municipiului.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Gheorghe-Ovidiu MĂRTICI

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 13
Nr. total al aleșilor locali prezenți 19 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 2 Abțineri 6
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0