HCL nr. 24 din 26.01.2023

0
HCL nr. 24 din 26.01.2023

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

 

 Nr. 24 din 26.01.2023
privind modificarea H.C.L. nr. 114/20.05.2021 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii: “Reabilitarea termică a ambulatoriului de specialitate (Policlinica) Roman” – Etapa 1

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinand Proiectul de hătărâre nr. 2696 din 13.01.2023 și referatul de aprobare nr. 2703 din 13.01.2023 inițiate de către Primarul Municipiului Roman – d-nul Leonard Achiriloaei, precum şi raportul de specialitate nr. 2713 din 13.01.2023 întocmit de către Direcţia Tehnică;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 5274 din 20.01.2023 dat de către Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 14 din 25.01.2023 al Comisiei buget finanțe, avizul favorabil nr. 1 din 25.01.2023 al Comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învățământ și tineret, precum și avizul favorabil nr. 25 din 25.01.2023 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată, precum și cele ale H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții financiare din fonduri publice ;

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „b” și „d”, alin. 4, lit. „d” și alin. 7, lit. „c”, al art. 139, alin. 3, lit. „a”, al art. 140, alin. 1, precum si al art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se actualizează indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții : „Reabilitarea termică a ambulatoriului de specialitate (Policlinica) Roman” – Etapa I, ”Înlocuire tâmplărie exterioară, refacere termo și hidroizolație acoperiș terasă, montare termosistem exterior ”, (anexa la H.C.L. nr. 114/20.05.2021) indicatori care sunt cuprinși în devizul general, conform anexei la prezenta hotărâre.

Devizul general a fost întocmit de către S.C. CARO SERV S.R.L. Piatra Neamț .

Art. 2. Primarul Municipiului Roman prin serviciile de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, persoanelor și autorităţilor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Gheorghe-Ovidiu MĂRTICI

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 14
Nr. total al aleșilor locali prezenți 19 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 2 Abțineri 5
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0