HCL nr. 23 din 07.02.2020

0
HCL nr. 23 din 07.02.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 23 din 07.02.2020

privind aprobarea rectificării unor contracte de vânzare cumpărare

Examinand referatul de aprobare nr. 2442 din 03.02.2020 iniţiat de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 2581 din 04.02.2020 întocmit de Direcția Juridică și Administrație Publică;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 2945 din 06.02.2020 dat de Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 5 din 07.02.2020 al Comisiei pentru urbanism și amenajarea teritoriului, precum şi avizul favorabil nr. 23 din 07.02.2020 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale și ale O.U.G. nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, precum și ale H.C.L. nr. 104/14.11.2005 privind reglementarea situației arhivei fostului S.C. GOSCOM S.A. Roman;

Luând în considerare cererea dnului Ciubotaru Dănut, înregistrată la Primăria municipiului Roman sub nr. 1471/22.01.2020, cererea dnului Pîrloagă Romeo înregistrată la Primăria municipiului Roman sub nr. 2271/30.01.2020, precum și cererea dnului Fechita Valentin înregistrată la Primăria municipiului Roman sub nr. 1798/27.01.2020;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. b), lit. c) și lit. d), ale art. 139, ale art. 140, precum și cele ale art. 196, alin. 1, lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul contractului de vânzare-cumpărare nr. 10609/14.01.1993 încheiat între RAGLT și dnii Coibotaru Dănuț și Tinca, ce are ca obiect apartamentul nr. 4 situat în Blocul nr. 4B, sc. A din str. Mihai Eminescu, mun. Roman, jud. Neamț, în sensul înscrierii corecte a numelui cumpărătorilor, respectiv Ciubotaru Dănuț și Tinca în loc de Coibotaru Dănuț și Tinca cum greșit s-a menționat.

Art. 2 Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul contractului de vânzare-cumpărare nr. 10337/12.08.1992 încheiat între RAGLT și dnii Fecheta Valentin și Valerica, ce are ca obiect apartamentul nr. 30 situat în Blocul nr. 3 sc B et. II din str. Smirodava, mun. Roman, jud. Neamț, în sensul înscrierii corecte a numelui cumpărătorilor, respectiv Fechită Valentin și Valerica în loc de Fecheta Valentin și Valerica cum greșit s-a menționat.

Art. 3 Se aprobă îndreptarea erorilor materiale din cuprinsul contractului de vânzare-cumpărare nr. 9742/23.06.1992 încheiat între RAGLT și dnii Pârloagă Romeo și Mioara, ce are ca obiect apartamentul nr. 29 situat în Blocul nr. 5 sc C din str. Sucedava, mun. Roman, jud. Neamț, după cum urmează:

  • Se va înscrie corect numele cumpărătorilor, respectiv Pârloagă Romeo și Mioara în loc de Pîrloagă Romeo și Mioara cum greșit s-a menționat;
  • Se va menționa corect adresa imobilului ce face obiectul contractului de vânzare cumpărare nr. 9742/23.06.1992 ca fiind municipiul Roman, str. Sucedava, bl. 5, sc. C, et I, ap. 29 în loc de Sucedava, bl. 5, sc. C, et III, ap. 29 cum greșit s-a menționat.

Art. 4 Primarul municipiului Roman, prin serviciile de specialitate și Direcția Municipal Locato va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Dana-Lăcrămioara PĂIUȘ

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU