HCL nr. 24 din 07.02.2020

0
HCL nr. 24 din 07.02.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 24 din 07.02.2020

privind modificarea H.C.L. nr. 21/28.01.2016 privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor publice pentru închirierea bunurilor proprietate publică aflate în administrarea Direcţiei Administrare Pieţe

Examinand referatul de aprobare nr. 2542 din 03.02.2020 înaintat de către Primarul Municipiului Roman – Lucian Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 2582 din 04.02.2020 al Direcţiei Administrare Pieţe;

Văzând avizul de legalitate nr. 2945 din 06.02.2020 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 6 din 07.02.2020 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, precum și avizul favorabil nr. 24 din 07.02.2020 al Comisiei juridice;

Luând în considerare prevederile art. 129, alin. (2), lit. „c” şi ale alin. 6, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

În temeiul prevederilor art. 139, alin. 1 şi art. 196, alin. (1), lit. „a” din același act administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor publice pentru închirierea bunurilor proprietate publică aflate în administrarea Direcţiei Administrare Pieţe, aprobat prin H.C.L. nr. 21/28.01.2016, după cum urmează:

 • la cap. II, se modifică şi se completează art. 2.1 cu pct. 2.1.11, care va avea următorul conţinut:
  ˝Spaţii pentru vânzare aranjamente florale, flori naturale şi ghivece cu flori”.

Art. 2 Se modifică şi se completează anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 21/28.01.2016, Caietul de sarcini-cadru pentru licitaţie publică deschisă, după cum urmează:

 • se modifică şi se completează art.1 cu punctul 1.10:
  ˝ Spaţii pentru vânzare aranjamente florale,flori naturale şi ghivece cu flori”.
 • se modifică şi se completează art. 2.3. care va avea următorul conţinut:
  „Taxa de participare este de 150 lei iar costul Caietului de sarcini este de 50 lei, achitate la Casieria Direcţiei Administrare Pieţe. Un ofertant poate fi înscris şi licita în prima etapă doar pentru un spaţiu și numai cu condiția să nu dețină în chirie un alt spațiu de la Administrația Piețelor.
 • se modifică şi se completează art 5.1. care va avea următorul conţinut:
  „Preţul de pornire al licitaţiei este de :
  – 10 Euro/mp/lună pentru punctul 1.10. – pasul este de 5%”.
 • se modifică şi se completează art 6.2. care va avea următorul conţinut:
  “Plata chiriei se va face până la data de 05 ale lunii pentru punctele 1.4,1.6 şi 1.10.”

Art. 3 Direcţia Administrare Pieţe Roman va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Secretarul municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre, potrivit legii, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Dana-Lăcrămioara PĂIUȘ

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU