HCL nr. 22 din 07.02.2020

0
HCL nr. 22 din 07.02.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 22 din 07.02.2020

privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local

Examinand referatul de aprobare nr. 2320 din 30.01.2020 iniţiat de Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate comun nr. 2348 din 31.01.2020 întocmit de către Direcția Economică și de Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și I.T;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 2945 din 06.02.2020 dat de către Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 15 din 07.02.2020 al Comisiei pentru buget-finanţe, avizul favorabil nr. 06 din 07.02.2020 al Comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret, precum şi avizul favorabil nr. 22 din 07.02.2020 al Comisiei juridice.

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. „b” și lit. „e”,ale alin. (4), lit. „a”, ale alin. (7), lit. ,,a”, „d”, „e”, „f”, „p” și „s”, ale alin. (9), lit. „a” și „b”, ale art. 154 alin. (6), ale art. 155 alin. (7), precum şi ale art. 139, art. 140 şi ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă efectuarea unei cheltuieli în sumă de 1.000 lei pentru premierea câștigătorilor ediției a VI-a a Concursului Regional de matematică „Matematica pentru toți”, din data de 29 februarie 2020, conform Acordului de asociere cu Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Roman, din anexa care face parte integrantă din Hotărâre.

Art. 2 Se aprobă efectuarea unei cheltuieli în sumă de 3.000 lei necesară desfășurării în bune condiții a Zilei Internaționale a Femeii 2020, organizate pentru membrii Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din Roman.

Art. 3 Se aprobă efectuarea unei cheltuieli în sumă de 2.000 lei necesară desfășurării în bune condiții a Zilei Internaționale a Femeii 2020, organizate pentru membrii Uniunii Generale a Pensionarilor din România, filiala Roman.

Art. 4 Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 145.000 lei pentru organizarea și desfășurarea în bune condiții a manifestărilor cultural-artistice, educative, sportive și științifice organizate cu prilejul „Zilelor municipiului Roman” 2020, ediția a XI-a.

Art. 5 Direcţia Economică va proceda la alocarea sumelor menționate la art. 1, 2, 3 și 4, după aprobarea bugetului local pentru anul 2020.

Art. 6 Direcţia Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 7 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Dana-Lăcrămioara PĂIUȘ

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU