HCL nr. 229 din 26.09.2019

0
HCL nr. 229 din 26.09.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 229 din 26.09.2019

privind aprobarea unei documentaţii de urbanism

Examinând referatul de aprobare nr. 17085 din 10.09.2019 înaintat de către Primarul Municipiului Roman – dnul Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 17899 din 20.09.2019 al Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului ;

Văzând avizul favorabil nr. 92 din 23.09.2019 al Comisiei pentru urbanism și administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 230 din 23.09.2019 al Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 18327 din 26.09.2019 al Secretarului general al municipiului Roman;

Având în vedere prevederile art. 2, alin. 2 şi ale art. 13 şi 15 din Legea nr. 50/1991R, modificată şi completată, ale art. 25, art. 56, alin. 1 și 3, precum și cele ale anexei 1 la Legea nr. 350/2001R privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „c” și alin. 6, lit. „c” al art. 139, al art. 140, alin. 1, si al art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Aprobă Planul Urbanistic Zonal ”INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN ȘI SCHIMBARE DESTINAȚIE ANEXĂ EXPLOATAȚIE AGRICOLĂ ÎN SPAȚIU ALIMENTAȚIE PUBLICĂ, număr cadastral 140, 59267 și 59352, municipiul Roman, jud. Neamț” proiect nr.124/2019 elaborat de Birou Individula de Arhitectură Viorica Florea, beneficiar S.C. EGBIMAR PROD COM S.R.L. Roman, cu valabilitate de 5 ani.

Art. 2 Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Secretarul municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Eugen PATRAȘCU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU