HCL nr. 230 din 26.09.2019

0
HCL nr. 230 din 26.09.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 230 din 26.09.2019

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local Roman

Examinând referatul de aprobare nr. 17574 din 17.09.2019 întocmit de către dnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 17574 din 20.09.2019 întocmit de către Biroul Administrație Publică și Relația cu Consiliul Local ;

Văzând avizul favorabil nr. 53 din 23.09.2019 al Comisiei pentru Administraţie Publică Locală, Sport şi Turism, avizul favorabil nr. 231 din 23.09.2019 al Comisiei Juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 18327 din 26.09.2019 dat de Secretarul General al Municipiului Roman;

Luând în considerare dispozițiile art. 129, alin. 2, lit. „a” și alin. 2, lit. „a”, ale art. 139, alin. 1, ale art. 140, alin. 1, precum și ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2017 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local Roman, conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, H.C.L. nr. 101/2008 cu modificarile ulterioare, se abrogă.

Art. 3 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Eugen PATRAȘCU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU