HCL nr. 228 din 26.09.2019

0
HCL nr. 228 din 26.09.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 228 din 26.09.2019

privind încheierea unui contract de închiriere

Examinând referatul de aprobare nr. 17605 din 17.09.2019 iniţiat de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul comun de specialitate nr. 17835 din 19.09.2019 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică și Direcția Economică;

Văzând avizul favorabil nr. 91 din 23.09.2019 al Comisiei pentru urbanism și amenajarea teritoriului, avizul favorabil nr. 229 din 23.09.2019 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 18327 din 26.09.2019 dat de Secretarul general al municipiului Roman.

Luând în considerare oferta S.C. TOPOCAD VITAL S.R.L., înregistrată la Primăria municipiului Roman sub nr. 17395 din 13.09.2019;

În temeiul prevederilor art. 1777 din Noul Cod Civil, art. 129, alin. 2, lit. „d”, alin. 7, lit. „a”, ale art. 139, ale art. 140, alin. 1, precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 (1) Se aprobă încheierea unui contract de inchiriere între Municipiul Roman, în calitate de locatar și S.C. TOPOCAD VITAL S.R.L. Roman, identificata cu CUI 40446909, în calitate de locator, cu privire la imobilul situat in municipiul Roman, str. Spiru Haret, nr. 33 bis, compus din teren in suprafața de 502 mp și o cladire S+P+2E+M, cu o suprafața utila desfasurata de 787 mp, înscris in CF a municipiului Roman sub nr. 52143, în vederea desfasurarii procesului de invatamant pentru elevii Gradiniței 2 cu program normal și Centrului de zi pentru copiii antepreșcolari aflați în situație de risc social „Casa Fluturașilor”.
(2) Durata închirierii este de la 01.10.2019 până la sfarsitul anului școlar 2019-2020, inclusiv perioada vacantelor școlare, cu posibilitatea prelungirii prin act adițional pâna la terminarea lucrarilor de reabilitare a cladirii Gradinitei 2 cu program normal din Roman, str. D. Gherea, nr. 28.
(3) Se aprobă valoarea chiriei lunare in cuantum de 1500 Euro, contravaloarea in lei la data emiterii facturii. Facturarea se va face pana la data de 5 a lunii, pentru luna anterioara.
(4) Se aproba plata separată a utilitaților, prin preluarea acestora ca puncte de consum ale unitații scolare, prin centrul bugetar de care aparține, respectiv Școala Gimnazială ”Vasile Alecsandri”.

Art. 2 Primarul municipiului Roman, prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Eugen PATRAȘCU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU