HCL nr. 228 din 28.10.2021

0
HCL nr. 228 din 28.10.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 228 din 28.10.2021

privind modificarea H.C.L. nr. 144/2020 privind aprobarea regulamentelor de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru închirierea și concesiunea imobilelor (terenuri, clădiri) aflate în proprietatea publică și privată a municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 78660 din 19.10.2021 înaintat de către dnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 78931 din 20.10.2021 întocmit de către Direcția Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

Văzând avizul de legalitate nr. 80157 din 22.10.2021 al Secretarului General al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 92 din 26.10.2021 al Comisiei pentru urbanism si amenajarea teritoriului, avizul favorabil nr. 247 din 26.10.2021 al Comisiei juridice;

Luând în considerare prevederile art. 302-328, ale art. 108, alin. (1), lit. „b” și „c”, ale 129, alin. (1), lit. „c” și alin. 6, lit. „a” și ale art. 338 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 139, ale art. 140, alin. 1, precum și ale art. 196, alin. 1, lit. ”a” din același act normativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se modifică art. 2, alin. 3, punctul 6 din H.C.L. nr. 144/2020 așa cum a fost modificată și completată prin H.C.L. nr. 150/2021, care va avea următorul cuprins:
“6. Membru – Dănilă Andreea-Cătălina – architect șef – reprezentant locator;”

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 144/2021 vor rămâne neschimbate.

Art. 3 Secretarul general al Municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ionuț-Liviu CIOCOIU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU