HCL nr. 229 din 28.10.2021

  0
  380

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 229 din 28.10.2021

  privind actualizarea prețului de vânzare al unui imobil

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Examinând referatul de aprobare nr. 79547 din 21.10.2021 înaintat de d-nul Leonard Achiriloaei – Primarul Municipiului Roman, precum și raportul de specialitate comun nr. 79828 din 22.10.2021 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică și Direcția Economică;

  Văzând avizul pentru legalitate nr. 80157 din 22.10.2021 dat de către Secretarul General al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 107 din _26.10.2021 al Comisiei pentru buget-finanțe, precum și avizul favorabil nr. 248 din 26.10.2021 al Comisiei juridice;

  Având în vedere adresa nr. 46490/22.06.2021 înaintată de d-na Brumă Petronela prin care aceasta solicită reluarea procedurii de vânzare a terenului în suprafață de 36 mp situat în mun. Roman, str. Sucedava, bl. 21, jud. Neamț;

  Luând în considerare raportul de evaluare nr. 0107/05.07.2021 înaintat de d-nul evaluator atestat ANEVAR Faur Daniel;

  În temeiul dispozițiilor art. 129, alin. (2), lit. „c”, ale art. 129, alin. (6), lit. „b”, precum și ale art. 196, alin. (1), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se aprobă Raportul de evaluare nr. 0107/05.07.2021 întocmit de evaluator atestat AVENAR Daniel Faur, anexă la prezenta hotărâre.

  Art. 2 Se aprobă actualizarea poziției nr. 1 din anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 40/27.02.2019, conform raportului de evaluare nr. 0107/05.07.2021 întocmit de evaluator atestat AVENAR Daniel Faur, respectiv 2945 euro (fără TVA). Plata se va face la cursul valutar BNR din ziua autentificării actului.

  Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Secretarul general al Municipiului Roman.

  Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, Instituției Prefectului – Județul Neamț precum și altor autorități
  sau persoane interesate.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  Ionuț-Liviu CIOCOIU

  Contrasemnează,
  Secretarul general al Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU