HCL nr. 227 din 28.10.2021

0
HCL nr. 227 din 28.10.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 227 din 28.10.2021

privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor terenuri ce aparțin domeniului public al Municipiului Roman, în vederea amplasării de panouri publicitare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 78490 din 18.10.2021 înaintat de către Primarul Municipiului Roman – dnul Leonard Achiriloaei, precum şi raportul de specialitate nr. 78561 din 19.10.2021 al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;

Văzând avizul de legalitate nr. 80157 din 22.10.2021 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 91 din 2610.2021 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, precum şi avizul favorabil nr. 246 din 26.10.2021 al Comisiei juridice;

În conformitate cu prevederile art. 12, alin. 1) și alin. 2) din Legea nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate, art. 297 și art. 332-348 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Luând în considerare H.C.L. Roman nr. 74 din 30.03.2016 privind aprobarea Regulamentului privind activitatea de reclamă şi publicitate în Municipiul Roman;

În temeiul dispoziţiilor art. 108, alin. 1, lit. „c”, art. 129, alin. 2, lit. “c” și alin. 6, lit. „a” şi „b”, ale art. 139, alin. 3, ale art. 140, alin. 1, precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. „a”, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă închirierea prin licitație publică, pe o perioadă de 5 ani, a terenurilor ce aparțin domeniului public al municipiului Roman, identificate în anexa nr. 1 – parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea amplasării de panouri publicitare.

Art. 2 Se aprobă documentația de atribuire, conform anexei nr. 2 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Secretarul general al municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ionuț-Liviu CIOCOIU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU