HCL nr. 226 din 28.10.2021

0
HCL nr. 226 din 28.10.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 226 din 28.10.2021

privind aprobarea concesionării directe a unui imobil

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 78464 din 18.10.2021 înaintat de către Primarul municipiului Roman – dnul Leonard Achiriloaei, precum şi raportul de specialitate nr. 78556 din 19.10.2021 al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;

Văzând avizul de legalitate nr. 80157 din 22.10.2021 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 90 din 26.10.2021 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, precum şi avizul favorabil nr. 245 din 26.10.2021 al Comisiei juridice;

Luând în considerare solicitările nr. 22680 din 24.03.2021 și nr. 73735 din 29.09.2021.

Având în vedere prevederile art. 2, alin. 2 şi ale art. 13 şi 15 din Legea nr. 50/1991R modificată şi completată, ale art. 39, art. 48, alin. 3, art. 56, alin. 1 şi anexei 1 la Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

Având în vedere avizul favorabil nr. 66030 din 01.09.2021 privind neîncadrarea obiectului concesiunii în infrastructura sistemului național de apărare, emise de către Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale – Structura Teritorială Neamț;

În temeiul dispoziţiilor art. 108, alin. 1, lit. „b” și „c”, art. 129, alin. 2, lit. “c” și alin. 6, lit. „a” şi „b”, ale art. 139, alin. 3, ale art. 140, alin. 1, ale art. art. 362, alin. 1, precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Aprobă Studiul de Oportunitate nr. 78474/18.10.2021 privind concesionarea terenului în suprafață de 8,00 mp, situat în str. Oituz, lipit de bl. 8, ap. 16, pentru construcții, elaborat de Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

Art. 2 Aprobă concesionarea prin încredințare directă, durata concesiunii și redevența terenului în suprafață de 8,00 mp, situat în str. Oituz, lipit de bl. 8, ap. 16.

Art. 3 Direcţia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4 Secretarul general al municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ionuț-Liviu CIOCOIU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU