HCL nr. 227 din 27.09.2018

0
HCL nr. 227 din 27.09.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE DE APROBARE A DOCUMENTAŢIEI TEHNICO-ECONOMICE ŞI A INDICATORILOR TEHNICOECONOMICI, A PROIECTULUI ŞI A CHELTUIELILOR CE VOR FI EFECTUATE ÎN CADRUL PROIECTULUI:
„REABILITAREA, MODERNIZAREA, EXTINDEREA ŞI DOTAREA AMBULATORIULUI SPITALULUI MUNICIPAL DE URGENŢĂ ROMAN”

Programul Operaţional Regional 2014 – 2020,
Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale,
Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități,
Obiectivul Specific 8.1 – Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate,
Operațiunea A – Ambulatorii
Apel de proiecte: P.O.R/2018/8/8.1/8.1.A/1/7 regiuni – cod apel POR/266/8

H O T Ă R Â R E

Nr. 227 din 27.09.2018

Analizând expunerea de motive nr. 17706 din 26.09.2018 înaintată de Primarul Municipiului Roman – dl. Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 17707 din 26.09.2018 al Serviciului „Managementul Proiectelor”,

Văzând avizul favorabil nr. 121 din 27.09.2018 al Comisiei pentru buget – finanţe, avizul favorabil nr. 228 din 27.09.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 17817 din 27.09.2018 al Secretarului municipiului Roman,

Având în vedere Apelul de proiecte P.O.R/2018/8/8.1/8.1.A/1/7 regiuni – cod apel POR/266/8, Operațiunea 8.1.A – Ambulatorii, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi
local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectivul Specific 8.1 – Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate, Operațiunea A – Ambulatorii,

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată

În baza prevederilor art. 36, alin. 2, lit. “b” , alin. 4, lit. “d”, alin. 6, lit. “a”, pct. 13, ale art. 45, precum şi cele ale art. 115, alin. 1, lit. ”b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală,

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă proiectul: „REABILITAREA, MODERNIZAREA, EXTINDEREA ŞI DOTAREA AMBULATORIULUI SPITALULUI MUNICIPAL DE URGENŢĂ ROMAN”, în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectivul Specific 8.1 – Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel
secundar, în special pentru zonele sărace și izolate, Operațiunea A – Ambulatorii, Apelul de proiecte P.O.R/2018/8/8.1/8.1.A/1/7 regiuni – cod apel POR/266/8;

Art. 2 Se aprobă documentaţia tehnico – economică şi indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul „Reabilitarea, modernizarea, extinderea şi dotarea ambulatoriului Spitalului Municipal de Urgenţă Roman”;

Art. 3 Se aprobă valoarea totală a proiectului: „Reabilitarea, modernizarea, extinderea şi dotarea ambulatoriului Spitalului Municipal de Urgenţă Roman”, în cuantum de 12.030.739,27 lei (inclusiv T.V.A.);

Art. 4 Se aprobă contribuţia proprie în proiect a Municipiului Roman, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât şi contribuţia de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 213.834,85 lei, reprezentând cofinanţarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea, extinderea şi dotarea ambulatoriului Spitalului Municipal de Urgenţă Roman”;

Art. 5 Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Reabilitarea, modernizarea, extinderea şi dotarea ambulatoriului Spitalului Municipal de Urgenţă Roman”, pentru implementarea proiectului în condiţii optime, se vor asigura din bugetul local;

Art. 6 Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condiţiile rambursării / decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale, inclusiv suportarea din bugetul propriu a corecţiilor ce pot fi identificate în procedura de verificare a achiziţiei;

Art. 7 Se împuterniceşte Primarul Micu Lucian-Ovidiu al Municipiului Roman, Judeţul Neamţ, să semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele Municipiului Roman;

Art. 8 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul C.L. al Municipiului Roman, Judeţul Neamţ şi publicare pe site-ul propriu al Primăriei Municipiului Roman, Judeţul Neamţ;

Art. 9 Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul municipiului Roman în vederea ducerii sale la îndeplinire, astfel:

  • Primarului Micu Lucian – Ovidiu al Municipiului Roman, Judeţul Neamţ;
  • Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord – Est;
  • Serviciului „Managementul Proiectelor” – Municipiul Roman;
  • Direcţiei Economice – Municipiul Roman;

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, 27.09.2018, cu un număr de 21 voturi pentru, voturi abţineri 0, voturi împotrivă 0, din totalul de 21 consilieri prezenţi.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Iulia HAVRICI TOMȘA

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU