HCL nr. 228 din 27.09.2018

0
HCL nr. 228 din 27.09.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 228 din 27.09.2018

privind plata unor despăgubiri

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 17679 din 25.09.2018 iniţiată de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate comun nr. 17680 din 25.09.2018 întocmit de Direcția Economică și Biroul Juridic-Contencios;

Luând în considerare adresa nr. 12634/02.07.2018 înaintată de dl. Olteanu Dan Dumitru, adresa nr. 14573/01.08.2018 înaintată de dna Bălăiță Lăcrămioara Irina, adresa nr. 14607/01.08.2018 înaintată de dl. Sofronie Constantin, precum și adresa nr. 14681/02.08.2018 înaintată de Bulai Dumitru; ;

Văzând avizul favorabil nr. 122 din 26.09.2018 al Comisiei pentru buget finanţe, avizul favorabil nr. 229 din 26.09.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 17817 din 26.09.2018 dat de Secretarul municipiului Roman.

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit., „c”, ale art. 45, precum şi ale art. 115, alin. 1, lit. “b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă despăgubirea proprietarilor autoturismelor avariate ca urmare a fenomenelor meteo produse în data de 28.06.2018 și 31.07.2018, respectiv:

  • Autoturism marca Ford Fiesta cu nr. de înmatriculare NT-05-ZRFproprietar Olteanu Dan Dumitru, cu suma de 1974,47 lei, fără TVA;
  • Autoturismul marca Dacia Logan, având nr. de înmatriculare NT-76-LIA, proprietar Bălăiță Lăcrămioara Irina, cu suma de 5358,18 lei, inclusiv TVA;
  • Autoturismul marca Volkswagen Passat, având nr. de înmatriculare NT-56-LOR, proprietar Sofronie Constantin, cu suma de 23549,55 lei fără TVA;
  • Autoturismul marca Volkswagen Bora, având nr. de înmatriculare NT17-DKR, proprietar Bulai Dumitru, cu suma de 941,58 lei fără TVA.

Art. 2. Direcţia Economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, H.C.L. nr. 173 din 26.07.2018 se abrogă.

Art. 4. Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Iulia HAVRICI TOMȘA

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU