HCL nr. 226 din 26.11.2020

  0
  574

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 226 din 26.11.2020

  privind valorificarea materialelor lemnoase provenite din vegetația forestieră proprietate publică a municipiului Roman

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Examinând referatul nr. 22404 din 16.11.2020 înaintată de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialiate nr. 22451 din 17.11.2020 întocmit de către Direcția de Servicii Edilitare;

  Văzând avizul pentru legalitate nr. 22797 din 20.11.2020 dat de către Secretarul general al Municipiului Roman, avizul nr. 43 din 24.11.2020 al Comisiei pentru administrație publică locală, sport și turism, precum și avizul nr. 225 din 24.11.2020 al Comisiei juridice;

  Având în vedere prevederile H.G. nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică și ale art. 129, alin. (2), lit. „d” și alin. 7, lit. „j” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

  În temeiul art. 139, al art. 140, alin. (1), precum şi al art. 196, alin. (1), lit. „a” din același act normativ;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se aprobă valorificarea lemnelor de foc de esență moale provenite din vegetația forestieră proprietate publică a municipiului Roman, după cum urmează:

  • 100 m3 – pentru centrala termică, în vederea încălzirii, pe timp de iarnă, a serelor aflate în proprietatea municipiului Roman;
  • 20 m3 – pentru cazuri sociale (destinate persoanelor aflate în zona majoră de risc social);
  • 40 m3 pentru situații sociale deosebite, la prețul de 50 lei/mc.

  Art. 2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, H.C.L. nr. 206 din 26.09.2019 se abrogă.

  Art. 3 Primarul municipiului Roman, prin serviciile subordonate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  Art. 4 Hotărârea se va comunica potrivit legii prin grija secretarului municipiului persoanelor şi autorităţilor interesate.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  Teodora BACIU

  Contrasemnează,
  Secretarul general al Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU