HCL nr. 225 din 28.10.2021

0
HCL nr. 225 din 28.10.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 225 din 28.10.2021

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – ”Reglementare zonă și parcelare teren”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 78276 din 18.10.2021 înaintat de către Primarul Municipiului Roman – dnul Leonard Achiriloaei, precum şi raportul de specialitate nr. 78531 din 19.10.2021 al Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

Având în vedere:

  • solicitarea nr. 68270 din 08.09.2021 al d-nei Petrila Maria;
  • avizul arhitectului șef nr. 7 din 18.10.2021;
  • raportul informării și consultării publicului nr. 78279 din 18.10.2021;

Văzând avizul de legalitate nr. 80157 din 22.10.2021 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul nr. 89 din 26.10.2021 al Comisiei pentru urbanism și administrarea teritoriului, precum şi avizul favorabil 244 din 26.10.2021 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile art. 2, alin. 2 şi ale art. 13 şi 15 din Legea nr. 50/1991R, modificată şi completată, ale art. 25, art. 56, alin. 1 și 3, precum și cele ale anexei 1 la Legea nr. 350/2001R privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „c” și alin. 6, lit. „c” al art. 139, al art. 140, alin. 1, si al art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Aprobă Planul Urbanistic Zonal ”Reglementare zonă și parcelare teren” – N.C. și C.F.: 54043, 54044, ”Tarla Aerodrom” Roman, proiect nr.8/2020 elaborat de S.C. Dac Profesional S.R.L., beneficiar PETRILA MARIA, cu valabilitate de 5 ani.

Art. 2 Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Secretarul municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ionuț-Liviu CIOCOIU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU