HCL nr. 225 din 26.11.2020

0
HCL nr. 225 din 26.11.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 225 din 26.11.2020

privind aprobarea rectificării unor contracte de vânzare cumpărare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 22496 din 17.11.2020 iniţiat de către dnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 22526 din 18.11.2020 întocmit de Direcția Juridică și Administrație Publică;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 22797 din 20.11.2020 dat de secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 93 din 24.11.2020 al Comisiei pentru urbanism și amenajarea teritoriului, precum și avizul favorabil nr. 224 din 24.11.2020 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale și ale O.U.G. nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, precum și ale H.C.L. nr. 104/14.11.2005 privind reglementarea situației arhivei fostului S.C. GOSCOM S.A. Roman;

Luând în considerare adresele transmise de Direcția Municipal Locato înregistrate la Primăria municipiului Roman sub nr. 20255/15.10.2020, 20919/23.10.2020, 20998/26.10.2020, 21158/28.10.2020;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (14), ale art. 139, alin. 1 ale art. 140, alin. (1) precum și cele ale art. 196, alin. (1), lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul contractului de vânzare – cumpărare nr. 10052/03.09.1992 încheiat între RAGLT Roman și dnii Anton Gheorghe și Doinița, ce are ca obiect apartamentul nr. 27, situat în blocul 1, scara C, etajul II din str. Păcii, mun. Roman, jud. Neamț, în sensul înscrierii corecte a adresei apartamentului, respectiv strada Păcii, bloc 1, scara C, apartamentul 37, etajul II, mun. Roman în loc de strada Păcii, bloc 1, scara C, apartamentul 27, etajul II, mun. Roman, cum greșit s-a menționat.

Art. 2 Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul contractului de vânzare – cumpărare nr. 3749/27.11.1991 încheiat între RAGLT Roman și dnii Ghinea Mihai și Rodica, ce are ca obiect apartamentul nr. 4, situat în blocul 5, scara A, etajul I din str. Energiei, mun. Roman, jud. Neamț, în sensul înscrierii corecte a numelui cumpărătorilor, respectiv Ghinia Mihai și Rodica , în loc de Ghinea Mihai și Rodica, cum greșit s-a menționat.

Art. 3 Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul contractului de vânzare – cumpărare nr. 5156/1991 încheiat între RAGLT Roman și dnii Moldovanu Constantin și Valeria, ce are ca obiect apartamentul nr. 78, situat în blocul 10, scara F, etajul IV din str. N. Titulescu, mun. Roman, jud. Neamț, în sensul înscrierii corecte a adresei apartamentului, respectiv apartamentul nr. 98, situat în blocul 10, scara F, etajul IV din str. N. Titulescu, mun. Roman, jud. Neamț în loc de apartamentul nr. 78, situat în blocul 10, scara F, etajul IV din str. N.Titulescu, mun. Roman, jud. Neamț, cum greșit s-a menționat.

Art. 4 Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul contractului de vânzare – cumpărare nr. 6927/02.03.1992 încheiat între RAGLT Roman și dnii Iacob Petrea Anghel și Maria, ce are ca obiect apartamentul nr. 41, situat în blocul 4A, scara C, parter din str. Gloriei, mun. Roman, jud. Neamț, în sensul înscrierii corecte a numelui cumpărătorilor, respectiv Iacob Petrea și Maria , în loc de Iacob Petrea Anghel și Maria, cum greșit s-a menționat.

Art. 5 Primarul prin serviciile de specialitate și Direcția Municipal Locato va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Teodora BACIU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU